Teagasc - An tÚdarás Forbartha Talmhaíochta agus Bia in Éirinn

Is é Teagasc an t-údarás forbartha talmhaíochta agus bia in Éirinn. Is é an bunchuspóir atá aige ná tacú le nuálaíocht eolaíochtbhunaithe san earnáil agraibhia agus leis an mbithgheilleagar ar an iomlán, rud a bheidh mar bhonn agus mar thaca ag an mbrabúsacht, ag an iomaíochas agus ag an inbhuanaitheacht.